02.07.2024

CELOWE NIEODEBRANIE AWIZOWANEJ PRZESYŁKI A MOMENT ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2023 r., sygn. akt I PSKP 21/22 stwierdził, że celowe uchylanie się pracownika od odebrania awizowanej przesyłki zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma wpływu na skuteczność jego złożenia. Doręczenie przesyłki z oświadczeniem jest skuteczne najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu awizo.

Awizowaną przesyłkę zawierającą oświadczenie należy uznać za skutecznie złożoną pracownikowi, ponieważ pracownik miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią, chyba że wystąpiły okoliczności uniemożliwiające mu odebranie przesyłki w urzędzie pocztowym.

Orzeczenie stanowi potwierdzenie ugruntowanej linii orzeczniczej, która znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt II PK 326/17.

Autor: Aplikant adwokacki Waldemar Węgrzyn

26.06.2024

ZMIANY W PRAWIE AUTORSKIM CORAZ BLIŻEJ – DYREKTYWY SATCABII i DSM

W dniu 11 czerwca 2024 r. posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw w związku z wdrożeniem dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tj. dyrektywy z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (SATCABII) oraz dyrektywy z dnia z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (DSM).

Główny cel dyrektywy SATCABII stanowi poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej poprzez umożliwienie na gruncie prawa autorskiego szerszego rozpowszechniania w państwach członkowskich programów radiowych i telewizyjnych z innych państw członkowskich. Zmiany przewidują nowe przepisy dotyczące ułatwienia udzielania licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych związanych z programami radiowymi i telewizyjnymi państw członkowskich. Nastąpi to poprzez ujednolicenie usług reemisji z rozszerzeniem zasady obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. W tym przypadku nie będzie mieć znaczenia technologia reemisji. Wprowadzona także zostanie zasada państwa pochodzenia dla wykonywania praw autorskich i pokrewnych przez organizacje radiowe i telewizyjne wobec świadczenia dodatkowych usług online. Wprowadzenie dyrektywy SATCABII ureguluje również sytuację dotyczącą rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w drodze wprowadzenia bezpośredniego przez uznanie tych czynności za nadawanie (w przypadku programów radiowych) i reemitowanie (w przypadku programów telewizyjnych).

Z kolei dyrektywa DSM ma za zadanie uregulowanie eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym w związku z rozwojem technologii. Wprowadza m.in. środki ułatwiające dostęp do utworów niedostępnych w handlu (co obejmie m.in. bazy sui generis rozumiane zgodnie z ustawą o ochronie baz danych czy licencjonowanie utworów udostępnianych w ramach usług wideo na żądanie), możliwość udzielania rozszerzonych licencji oraz nowe postacie dozwolonego użytku, takie jak: eksplorację tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej czy zwielokrotnianie utworów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego. Istotną zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii prawa pokrewnego – prawa wydawców prasowych do eksploatacji ich publikacji prasowych online. Dyrektywa DSM wprowadza nowe zasady w zakresie udostępniania utworów przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, czyli treści online oraz godziwego wynagradzania twórców i wykonawców.

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska

21.06.2024

CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI

Pełnomocnikiem spółki powołanym na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. może być także członek zarządu tej spółki. Dopuszczalne jest umocowanie przez zgromadzenie wspólników członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu.

W wyroku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt II CSKP 785/22 Sąd Najwyższy wskazał, że dokonując wykładni językowej art. 210 § 1 k.s.h. nie można stwierdzić, że ustawodawca wprowadził zakaz powoływania przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnika spółki innego członka zarządu wieloosobowego.

 

Autor: Adokat Wioletta Gwizdała

11.06.2024

KSeF od 2026 r.

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zostało wydłużone wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku wystawiania przez podatników podatku VAT z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do dnia 1 lutego 2026 r. Dotychczasowe przepisy przewidywały wcześniejszy termin, tj. 1 lipca 2024 r. Zgodnie z oficjalną informacją opublikowaną na stronie internetowej Prezydenta, wydłużenie terminu było podyktowane zdiagnozowanymi problemami technicznymi dotyczącymi wydajności systemu KSeF.

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska

06.06.2024

DYREKTYWA CSRD – CZYLI RAPORTOWANIE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DLA SPÓŁEK

Dnia 14 grudnia 2022 r. Parlament Europejski i Rada (UE) uchwalił dyrektywę 2022/2464 ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców działających w formie dużych spółek oraz na małe i średnie spółki notowane obowiązek raportowania zagadnień i danych niefinansowych, tj. ESG (E – środowiskowych, np. raporty o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, adaptacją do zmian klimatu, zapobieganiu zanieczyszczeniom, S – społecznych, np. raporty o równych szansach dla wszystkich w szczególności co do płci lub wynagrodzeń, adaptowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwie środowiska pracy, G – korporacyjnych, np. raporty o etyce biznesu, kulturze korporacyjnej, roli organów zarządczych i nadzorczych, stosunkach z parterami biznesowymi).

Raportowanie będzie następowało w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów objętych dyrektywą CSRD. ESRS określają szczegółowo, jakie informacje należ ujawniać i doprecyzowują obszary tych informacji. Dla małych i średnich spółek notowanych wprowadzono uproszczoną wersję ESRS i przedłużone terminy na złożenie raportów.

Raporty ESG będą umieszczane w ramach sprawozdania z działalności w jednym elektronicznym formacie. Zostanie także wprowadzony obowiązek weryfikacji informacji ESG przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług audytorskich w obszarze sprawozdawczym.

Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad ma dotyczyć roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2024 r. dla dużych przedsiębiorstw będących jednostkami interesu publicznego oraz notowanych, zatrudniających ponad 500. pracowników. Obowiązek ten dla pozostałych dużych przedsiębiorstw dotyczyć będzie roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2025 r., a dla małych i średnich przedsiębiorców od roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2026 r.

Kraje członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy CSRD do dnia 6 lipca 2024 r. W Polsce projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD, czyli ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw w wykazie Rządowego Centrum Legislacyjnego otrzymał numer UC14 i jest obecnie na etapie opiniowania.

 

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska