Krzysztof Szwaj

Krzysztof Szwaj

 • Partner
 • Radca prawny
+48 512 631 505
Specjalizacje: 
 • Prawo i procedura cywilna; spory gospodarcze
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Opcje walutowe

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, wpisany na listę radców prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnią praktykę w sporach gospodarczych (w tym w szczególności w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami o zapłatę, o odszkodowanie, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia i bezpodstawnie uzyskanych korzyści).

Doświadczenie zdobywał reprezentując m.in. liderów branż:

 • przetwórstwa owoców i warzyw, 
 • usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, 
 • marketów budowlanych (DIY), 
 • FMCG, 
 • branży hotelarskiej, 
 • branży budowlanej i sprzętu budowlanego (w tym systemy rusztowań, szalunki),
 • a także przedsiębiorców z sektora spożywczego i wielu innych.

Swoje doświadczenie procesowe wykorzystuje również reprezentując pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy, a także wspierając ich w negocjacjach kontraktów handlowych. Posługuje się językiem angielskim. 

PRAWO I PROCEDURA CYWILNA, SPORY GOSPODARCZE

W obrębie merytorycznych zainteresowań mec. Szwaja znajdują się w szczególności zagadnienia procesowe i materialnoprawne, związane z sądowym dochodzeniem należności wekslowych (w tym kwestie dotyczące obrony procesowej wystawców i poręczycieli weksli in blanco), zagadnienia związane ze sporami sądowymi w zakresie odpowiedzialności Członków Zarządu za zobowiązania spółek z o.o. i spółek akcyjnych (bogate doświadczenie z zakresu obrony procesowej w kilkudziesięciu sprawach sądowych dotyczących roszczeń opartych o art. 298 k.h., art. 299 k.s.h., art. 21 ust. 3 PUiN, art. 116 Ordynacji podatkowej) oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (obrona procesowa Członków Zarządów w sprawach o orzeczenie zakazu z art. 373 i nast. PUiN).

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Mec. Szwaj od lat świadczy przedsiębiorcom pomoc prawną w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji (zwłaszcza zagadnienia dot. korzystania z cudzej renomy /tzw. „pasożytnictwo”/, niedozwolonego naśladownictwa, naruszeń znaków towarowych, nieuczciwej reklamy, naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tzw. „opłat półkowych”), zarówno w zakresie doradztwa, jak i – w razie potrzeby także – reprezentując ich przed sądami.

OPCJE WALUTOWE

Mec. Szwaj posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, także procesowe, w zakresie problematyki prawnej dotyczącej opcji walutowych (analiza materiału dowodowego oraz reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych z bankami – poparta bogatym doświadczeniem procesowym w wielu tego rodzaju sprawach).