Prawo farmaceutyczne

Konsultacje i porady prawne w zakresie reklamy i promocji produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Przygotowywanie opinii prawnych i negocjowanie umów, których przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej produktów leczniczych / wyrobów medycznych.

Wsparcie prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne, w tym zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wsparcie prawne działań w zakresie sponsorowania osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia, takich jak: lekarze, farmaceuci, itp.

Pomoc prawna w zakresie wszelkich aspektów procesu uzyskiwania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub zezwoleń na wytwarzanie / import tego typu produktów.

Pomoc prawna w zakresie wszelkich aspektów procesu wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych.