Tomasz Gaczyński

Tomasz Gaczyński

  • Adwokat
Specjalizacje: 
  • Prawo korporacyjne
  • Procedura cywilna
  • Prawo energetyczne
  • Prawo procesowe
  • Arbitraż

PRAWO ENERGETYCZNE

Obsługuje spółki z branży energetycznej. Świadczy stałą pomoc prawną m.in.  w zakresie spraw związanych z przyłączaniem odbiorców – tworzeniem niezbędnych umów i regulaminów,  reprezentuje spółki w toczących się postępowaniach spornych przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, organizuje szkolenia wewnętrzne na temat zmian w prawie energetycznym.

PRAWO PROCESOWE

Posiada wieloletnią praktykę w sprawach procesowych. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji w m.in. w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawach o zapłatę, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, spadkowych. Posiada także szerokie wiedzę i doświadczenie w zakresie arbitrażu, w tym także arbitrażu międzynarodowego. Jest autorem cyklu artykułów na temat sądownictwa polubownego.

BRANŻA EDUKACYJNA I KULTURALNA

Od lat obsługuje instytucje kultury i jednostki edukacyjne. Doradza w zakresie podpisywanych kontraktów, prowadzonych inwestycji, organizowanych imprez kulturowych. Opiniuje w zakresie praw autorskich podpisywane umowy bądź wydawane materiały. Prowadzi Szkolenia.

PRAWO KORPORACYJNE

Nadzorował i koordynował prawne procedury konsolidacji spółek grup kapitałowych. Brał udział w tworzeniu konsorcjów dla realizacji różnorakich inwestycji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, m.in. prawnej ekspertyzy dla Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczącej prawa telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, cyklu artykułów na temat sądownictwa polubownego, aspektów socjalnych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o prawie pierwokupu i innych.