11.03.2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r.

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., którym po raz kolejny wydłużone zostały terminy sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.

Dla jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem termin na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności został przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r., zaś na zatwierdzenie do dnia 30 września 2022 r.

Termin na przekazanie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie został przedłużony i w dalszym ciągu wynosi on 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ponadto, przedłużony został również termin dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowego na przekazanie ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z Rozporządzeniem upłynie on 1 sierpnia 2022 r.

05.01.2022

Termin obowiązywania nowych limitów płatności bezgotówkowych

Zmiany wchodzą nie od 01-01-2022 a od 01-01-2023 r.

W 2022 r. przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką w wysokości 15.000zł - dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku transakcji z osobą fizyczną limit nie ma zastosowania.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 8.000 zł brutto. Ponadto, powstanie obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy przedsiębiorcy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20.000 zł.

Limity obejmują wskazane powyżej kwoty bez względu na liczbę płatności.

03.12.2021

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

Z początkiem grudnia weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W uruchomionym rejestrze znajdą się informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które znajdują się w stanie:

  1. niewypłacalności;
  2. zagrożenia niewypłacalnością;
  3. wobec których umorzono egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność.

Dostęp do KRZ jest bezpłatny oraz jawny za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, na którym każdy zainteresowany uzyskaniem danych powinien założyć konto.

Szczególną uwagę zwracamy na kwestie dotyczące osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Uruchomienie KRZ wprowadza nowe wymogi dotyczące zachowania należytej staranności przy wypłacaniu wynagrodzeń za pracę lub z tytułu świadczonych usług. Wysoce rekomendowana jest zatem transparentność w dokonywaniu wszelkich rozliczeń z pracownikami i usługobiorcami. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście planowanej reformy prawa dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ochrona sygnalistów), tym bardziej że zgodnie z art. 282 § 3 Kodeksu Pracy tzw. wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o KRZ, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

15.11.2021

Sygnaliści – nowe obowiązki dla firm

W dniu 4 października 2021 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się informacje dotyczące projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawa o sygnalistach). Planowana regulacja przewiduje obowiązek wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego  procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Ponadto projekt wprowadza zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów.

Sygnalistą jest osoba fizyczna świadcząca pracę na jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat), ale także kandydat na pracownika, członek organu, wspólnik, akcjonariusz, jeżeli w związku z wykonywanymi czynnościami na rzecz pracodawcy zgłasza lub ujawnia naruszenie prawa.

Stosownie do art. 27 projektu obowiązek wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych ciąży na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników następuje do dnia 17 grudnia 2023 r.

Regulamin powinien określać wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Ustalając regulamin pracodawca ma obowiązek skonsultować z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowe.

Pracodawca jest także zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Pracodawca przetwarza dane osobowe związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

15.10.2021

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Już wkrótce w życie wejdzie część przepisów ustawy z 17 września 2021 r. nowelizującej ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZEU). Ustawa wprowadza szereg zmian, z których najistotniejsze przedstawione zostaną w niniejszym alercie.

Zmiana ma na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla podmiotów zamierzających wytwarzać energię w tzw. małych instalacjach, m.in. poprzez zmianę jej definicji polegającej na zmianie progu uznania danej instalacji za małą z obecnych 500 kW do 1 MW. W praktyce modyfikacja ta oznacza znaczne ograniczenie obowiązków dla instalacji mieszczących się w ww. zakresie, a dla podmiotów posiadających już koncesję, a których instalacje spełniają warunki uznania ich instalacji za małe według znowelizowanych przepisów, przeniesienie „z urzędu” do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Ustawa wprowadza także definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, potwierdzając dotychczasową praktykę URE, co zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ma „znaczenie w kontekście perspektywy zmiany kwalifikacji obowiązku - z koncesyjnego na rejestrowy - dla wytwórców energii z OZE w przypadku kilku tysięcy instalacji”.

W celu wsparcia branży OZE oraz stymulacji rozwoju gospodarczego ustawa wprowadza zmianę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polegającą na możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy zainstalowanej do 500 kW (z obecnych 100 kW) bez konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Dodatkowe wyjątki, korzystne dla inwestorów, stanowić mają instalacje o mocy do 1000 kW lokowane na użytkach rolnych klasy V, VI i VIz oraz nieużytkach oraz urządzeń innych niż wolnostojące, czyli urządzeń zamontowanych na budynku.

Dodatkowo zmiana przewiduje zmiany w systemie wspierania podmiotów wytwarzających energię z OZE.