11.06.2024

KSeF od 2026 r.

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zostało wydłużone wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku wystawiania przez podatników podatku VAT z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do dnia 1 lutego 2026 r. Dotychczasowe przepisy przewidywały wcześniejszy termin, tj. 1 lipca 2024 r. Zgodnie z oficjalną informacją opublikowaną na stronie internetowej Prezydenta, wydłużenie terminu było podyktowane zdiagnozowanymi problemami technicznymi dotyczącymi wydajności systemu KSeF.

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska

06.06.2024

DYREKTYWA CSRD – CZYLI RAPORTOWANIE O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DLA SPÓŁEK

Dnia 14 grudnia 2022 r. Parlament Europejski i Rada (UE) uchwalił dyrektywę 2022/2464 ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców działających w formie dużych spółek oraz na małe i średnie spółki notowane obowiązek raportowania zagadnień i danych niefinansowych, tj. ESG (E – środowiskowych, np. raporty o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, adaptacją do zmian klimatu, zapobieganiu zanieczyszczeniom, S – społecznych, np. raporty o równych szansach dla wszystkich w szczególności co do płci lub wynagrodzeń, adaptowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwie środowiska pracy, G – korporacyjnych, np. raporty o etyce biznesu, kulturze korporacyjnej, roli organów zarządczych i nadzorczych, stosunkach z parterami biznesowymi).

Raportowanie będzie następowało w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów objętych dyrektywą CSRD. ESRS określają szczegółowo, jakie informacje należ ujawniać i doprecyzowują obszary tych informacji. Dla małych i średnich spółek notowanych wprowadzono uproszczoną wersję ESRS i przedłużone terminy na złożenie raportów.

Raporty ESG będą umieszczane w ramach sprawozdania z działalności w jednym elektronicznym formacie. Zostanie także wprowadzony obowiązek weryfikacji informacji ESG przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług audytorskich w obszarze sprawozdawczym.

Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad ma dotyczyć roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2024 r. dla dużych przedsiębiorstw będących jednostkami interesu publicznego oraz notowanych, zatrudniających ponad 500. pracowników. Obowiązek ten dla pozostałych dużych przedsiębiorstw dotyczyć będzie roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2025 r., a dla małych i średnich przedsiębiorców od roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2026 r.

Kraje członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy CSRD do dnia 6 lipca 2024 r. W Polsce projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD, czyli ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw w wykazie Rządowego Centrum Legislacyjnego otrzymał numer UC14 i jest obecnie na etapie opiniowania.

 

Autor: Aplikant adwokacki Ewelina Chmielewska

28.05.2024

WYROK TSUE – ZARZUT ZATRZYMANIA

W dniu 8 maja 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-424/22, w którym zajął stanowisko, iż zastosowanie przez bank zarzutu zatrzymania jest niedopuszczalne w sytuacji, w której prowadziłoby to do odebrania konsumentowi możliwości uzyskania świadczeń zasądzonych na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Trybunał uznał za niedopuszczalne  uzależnienie wypłaty zasądzonych środków na rzecz konsumenta od zaofiarowania przez tego konsumenta zwrotu albo zabezpieczenia zwrotu całości świadczenia otrzymanego od banku w ramach nieważnej umowy kredytowej.

Wyrok Trybunału stanowi  rozszerzenie wyroku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22, zgodnie z którym zarzut zatrzymania nie może doprowadzić do tego, że kredytobiorca zostanie pozbawiony należnych mu odsetek za cały okres postępowania sądowego.

Autor: Waldemar Węgrzyn Aplikant Adwokacki

 

20.03.2024

Akt w sprawie sztucznej inteligencji w PE

W środę 13 marca 2024 r. Parlament Europejski zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji, który ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, kontrolę i przejrzystość przy stosowaniu SI, przy jednoczesnym zapewnieniu jej dalszego rozwoju. Rozporządzenie jeszcze oczekuje na ostateczną weryfikację w procedurze sprostowania dokonywanej przez prawników lingwistów, jednakże ma ono zostać przyjętej jeszcze przed końcem kadencji PE.

Do głównych regulacji przedstawionych w akcie w sprawie sztucznej inteligencji należą:

 • zakaz używania systemów biometrycznych pobierających wizerunki twarzy z Internetu lub nagrań telewizji przemysłowej w celu stworzenia bazy danych rozpoznających twarze,
 • zakaz używania sztucznej inteligencji manipulującej zachowaniem ludzi czy wykorzystującej ich słabości,
 • zakaz używania rozpoznawania emocji w miejscach pracy, placówkach edukacyjnych,
 • zakaz klasyfikowania punktowej obywateli,
 • zakaz prognozowania przestępczości wyłącznie w oparciu o profilowanie czy ocenę danych cech osoby.

Ponadto usystematyzowano uprawnienia do korzystania z identyfikacji biometrycznej przez organy ścigania czy organy odpowiadające za systemy wysokiego ryzyka (np. opieka zdrowotna, bankowość, infrastruktura krytyczna, edukacja). Organy ścigania będą mogły skorzystać z identyfikacji biometrycznej w określonych przypadkach, uwarunkowaniach i po spełnieniu określonych warunków, do których zalicza się m.in. zezwolenie właściwego sądu. Z kolei w systemach wysokiego ryzyka ma być zapewniona przejrzystość zasad stosowania SI dla obywateli i kontrola tych systemów przez człowieka. Przewidziano także możliwość składania skarg na systemy SI oraz otrzymywanie wyjaśnień decyzji podejmowanych przez systemy SI wysokiego ryzyka, które wpływają na prawa obywateli.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Autor: Ewelina Chmielewska- Aplikant Adwokacki 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

13.02.2024

Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów uruchomiło dla przedsiębiorców i organizacji raport podatnika w e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl). Raport podatnika zawiera:

 • dane identyfikacyjne i adresowe podatnika,
 • formę opodatkowania,
 • informację o zaległościach podatkowych,
 • informację o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych,
 • informację o prawidłowościach i brakach w zakresie zaliczek oraz deklaracji podatkowych w danym okresie,
 • dane o rachunkach bankowych (również o mikrorachunku podatkowym),
 • wykaz pełnomocnictw i wskazanie, który pełnomocnik jest pełnomocnikiem do doręczeń,
 • informację o członkostwie w grupie kapitałowej lub grupie VAT.

 

Raport może być wygenerowany po zalogowaniu na konto w e-US przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i użytkownika konta organizacji, a także przez pracownika urzędu skarbowego podczas wizyty przedsiębiorcy w urzędzie.

Raport ma charakter informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich danych zebranych przez Krajową Administrację Skarbową.

Raport utworzony pierwszy raz w danym dniu jest usuwany o północy. Przy generowaniu kolejnych raportów tego samego dnia, informacje tam zawarte będą identyczne jak w pierwszym raporcie. Aby zobaczyć zmiany, należy pobrać raport następnego dnia. Raport jest generowany w formacie PDF.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Autor: Ewelina Chmielewska- Aplikant Adwokacki