04.11.2020

PPK – termin na zawarcie umowy o zarządzenie PPK upływa w dniu 27 października 2020 r.

Uwaga - podmioty zatrudniające między 50 a 249 osób oraz między 20 a 49 osób - termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową to 27 października 2020 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie - 10 listopada 2020 r.

Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma - w porozumieniu z reprezentacją pracowników wyłonioną w tym celu (należy stworzyć regulamin wyboru reprezentacji pracowników, jeśli dotychczas takiego regulaminu nie wprowadzono w organizacji). Jeśli porozumienie w sprawie wyboru instytucji nie będzie osiągnięte na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, pracodawca ma prawo podjąć decyzję samodzielnie.

Następnie obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. PPK obejmują pracowników, którzy w danej firmie posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące (na podstawie okresów zatrudnień z ostatnich 12 miesięcy). Pracodawca nie musi zawierać pojedynczych umów dla każdego z pracowników – wystarczające jest, że przekaże listę pracowników objętych PPK jako załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Należy także pamiętać, że umowy o PPK to nowy proces przetwarzania danych osobowych pracowników. Zweryfikuj, czy jako administrator danych swoich pracowników, wypełniasz wszystkie obowiązki z RODO.

04.11.2020

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne – alert

01 stycznia 2020 r.

- każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna musi posiadać stronę   internetową,
- strona internetowa musi zostać ujawniona w KRS;
 
30 września 2020 r.
 
- podjęcie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestru akcjonariuszy,
- podpisanie przez spółkę akcyjną albo komandytowo-akcyjną umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
- pierwsze (z pięciu obowiązkowych) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji;
 
31 stycznia  2021 r.
 
- ostatnie (piąte) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji
 
01 marca 2021 r.
 
UTRATA MOCY PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI
04.11.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Wprowadzenie beneficjenta rzeczywistego jest niewystarczające do wypełnienia obowiązków zgłoszenia spółki do CRBR.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 13 października 2019 r. przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), na podstawie art. 59 tej ustawy informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują m.in. dane członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a w przypadku więcej niż jednego członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki – dane każdego z członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki. Obowiązek wpisu danych reprezentantów dotyczy wszystkich zgłoszeń do CRBR, bez względu na to czy osoba będąca członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednocześnie zgłaszana jako beneficjent rzeczywisty spółki.

04.11.2020

Biała księga VAT – jak wykazać weryfikację kontrahenta podczas zapłaty

Od 1 stycznia 2020 r., zapłat kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie, spowoduje, że nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie oraz będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – KAS: Weryfikując dane na podstawie Wykazu Podatników VAT udostępnionym przez stronę internetową lub API, po każdym poprawnym zapytaniu otrzymujemy identyfikator zapytania. Na stronie WWW jest on umieszczony na samym końcu strony wynikowej, zaś przez API zwracamy jest jako pole „requestId”. Po każdej weryfikacji powinniśmy zachować wartość tego pola. Na podstawie tej wartości będzie możliwość potwierdzenia przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta. Warto pamiętać, że numer ten może być przechowywany w formie elektronicznej, bez drukowania wyniku wyszukania.

04.11.2020

Wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, istnieje możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w drodze polecenia. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy świadczonej w formie zdalnej nie zostały sformułowane. Kluczowa staje się odpowiednia dokumentacja powypadkowa oraz  dochowanie przez pracodawców wszelkich obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom warunków technicznych do wykonywania pracy zdalnej.