04.11.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Wprowadzenie beneficjenta rzeczywistego jest niewystarczające do wypełnienia obowiązków zgłoszenia spółki do CRBR.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 13 października 2019 r. przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), na podstawie art. 59 tej ustawy informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują m.in. dane członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a w przypadku więcej niż jednego członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki – dane każdego z członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki. Obowiązek wpisu danych reprezentantów dotyczy wszystkich zgłoszeń do CRBR, bez względu na to czy osoba będąca członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednocześnie zgłaszana jako beneficjent rzeczywisty spółki.

04.11.2020

Biała księga VAT – jak wykazać weryfikację kontrahenta podczas zapłaty

Od 1 stycznia 2020 r., zapłat kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie, spowoduje, że nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie oraz będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – KAS: Weryfikując dane na podstawie Wykazu Podatników VAT udostępnionym przez stronę internetową lub API, po każdym poprawnym zapytaniu otrzymujemy identyfikator zapytania. Na stronie WWW jest on umieszczony na samym końcu strony wynikowej, zaś przez API zwracamy jest jako pole „requestId”. Po każdej weryfikacji powinniśmy zachować wartość tego pola. Na podstawie tej wartości będzie możliwość potwierdzenia przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta. Warto pamiętać, że numer ten może być przechowywany w formie elektronicznej, bez drukowania wyniku wyszukania.

04.11.2020

Wypadek przy pracy zdalnej wykonywanej w domu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, istnieje możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w drodze polecenia. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy świadczonej w formie zdalnej nie zostały sformułowane. Kluczowa staje się odpowiednia dokumentacja powypadkowa oraz  dochowanie przez pracodawców wszelkich obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom warunków technicznych do wykonywania pracy zdalnej.