11.04.2022

Uwaga na fałszywe upomnienia do zapłaty z Urzędu Patentowego

Ostrzegamy przed fałszywymi upomnieniami do zapłaty za walidacje znaków towarowych pochodzącymi rzekomo od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jako cechy charakterystyczne fałszywych upomnień do zapłaty za walidację znaku towarowego należy wyróżnić:

  1. płatność ma być dokonana w walucie EURO;
  2. nr rachunku bankowego wskazuje, że konto zostało założone w Niemczech;
  3. pismo jest podpisane przez Grażynę Krawczyk.

W przypadku otrzymania podobnego pisma i chęci zweryfikowania jego prawdziwości czy też jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z ochroną znaków towarowych, prawem własności intelektualnej, czy prawem własności przemysłowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

15.03.2022

Krajowy Rejestr Karny (KRK 2.0.)

Na etapie legislacyjnym znajduje się projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowa ustawa ma na celu stworzenie ustawowych ram prawnych dla funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK 2.0.).

System ma być zintegrowany z rejestrem PESEL, a sam proces gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym ma być uproszczony. Procesy gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie dokumentów źródłowych nadsyłanych z: sądów, prokuratur, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, państw członkowskich UE zostaną zautomatyzowane, co znacząco wpłynie na skrócenie czasu aktualizacji bazy danych Krajowego Rejestru Karnego oraz obniżone kosztów związanych z pozyskiwaniem danych do celów statystycznych.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że średni czas oczekiwania na odpowiedź ulegnie skróceniu do jednego dnia. Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną, a prawo do uzyskania informacji o podmiotach zbiorowych będzie przysługiwało każdemu, bez konieczności wskazywania na jakie potrzeby dane zaświadczenie ma zostać wydane.

W drodze wyjątku ustawa przewiduje możliwość złożenia zapytania na tradycyjnym papierowym formularzu w Biurze Informacyjnym KRK lub przesłanym pocztą jedynie dla osób fizycznych.

11.03.2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r.

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., którym po raz kolejny wydłużone zostały terminy sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.

Dla jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem termin na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności został przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r., zaś na zatwierdzenie do dnia 30 września 2022 r.

Termin na przekazanie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie został przedłużony i w dalszym ciągu wynosi on 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ponadto, przedłużony został również termin dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowego na przekazanie ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z Rozporządzeniem upłynie on 1 sierpnia 2022 r.

05.01.2022

Termin obowiązywania nowych limitów płatności bezgotówkowych

Zmiany wchodzą nie od 01-01-2022 a od 01-01-2023 r.

W 2022 r. przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką w wysokości 15.000zł - dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku transakcji z osobą fizyczną limit nie ma zastosowania.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 8.000 zł brutto. Ponadto, powstanie obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy przedsiębiorcy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20.000 zł.

Limity obejmują wskazane powyżej kwoty bez względu na liczbę płatności.

03.12.2021

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

Z początkiem grudnia weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W uruchomionym rejestrze znajdą się informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które znajdują się w stanie:

  1. niewypłacalności;
  2. zagrożenia niewypłacalnością;
  3. wobec których umorzono egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność.

Dostęp do KRZ jest bezpłatny oraz jawny za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, na którym każdy zainteresowany uzyskaniem danych powinien założyć konto.

Szczególną uwagę zwracamy na kwestie dotyczące osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Uruchomienie KRZ wprowadza nowe wymogi dotyczące zachowania należytej staranności przy wypłacaniu wynagrodzeń za pracę lub z tytułu świadczonych usług. Wysoce rekomendowana jest zatem transparentność w dokonywaniu wszelkich rozliczeń z pracownikami i usługobiorcami. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście planowanej reformy prawa dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ochrona sygnalistów), tym bardziej że zgodnie z art. 282 § 3 Kodeksu Pracy tzw. wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o KRZ, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.