12.05.2022

Stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od 16 maja 2022 r. stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń: projekt rozporządzenia w sprawie odwołania stanu epidemii oraz projekt rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.  Zgodnie z drugim rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywać od 16 maja 2022 r. do odwołania.

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tzw. ustawa covidowa) jest to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Zarówno w ustawie covidowej, jak i w specustawie covidowej większość przepisów odnosi się do stanu epidemii  i do stanu zagrożenia epidemicznego. Tak jest np. w przypadku art. 15zzs1 specustawy covidowej, który wprowadził nowe zasady przeprowadzania posiedzeń w trybie zdalnym w postępowaniu cywilnym. Jeśli stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, to znaczna cześć przepisów szczególnych będzie nadal obowiązywać. W ustawie covidowej są jednak przepisy, które odnoszą się tylko do jednego ze stanów lub obowiązują przez określony czas od odwołania jednego ze stanów, dlatego każdorazowo należy sprawdzić, czy konkretny przepis ma zastosowanie zarówno do stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

11.04.2022

Uwaga na fałszywe upomnienia do zapłaty z Urzędu Patentowego

Ostrzegamy przed fałszywymi upomnieniami do zapłaty za walidacje znaków towarowych pochodzącymi rzekomo od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jako cechy charakterystyczne fałszywych upomnień do zapłaty za walidację znaku towarowego należy wyróżnić:

  1. płatność ma być dokonana w walucie EURO;
  2. nr rachunku bankowego wskazuje, że konto zostało założone w Niemczech;
  3. pismo jest podpisane przez Grażynę Krawczyk.

W przypadku otrzymania podobnego pisma i chęci zweryfikowania jego prawdziwości czy też jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z ochroną znaków towarowych, prawem własności intelektualnej, czy prawem własności przemysłowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

15.03.2022

Krajowy Rejestr Karny (KRK 2.0.)

Na etapie legislacyjnym znajduje się projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowa ustawa ma na celu stworzenie ustawowych ram prawnych dla funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK 2.0.).

System ma być zintegrowany z rejestrem PESEL, a sam proces gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym ma być uproszczony. Procesy gromadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie dokumentów źródłowych nadsyłanych z: sądów, prokuratur, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, państw członkowskich UE zostaną zautomatyzowane, co znacząco wpłynie na skrócenie czasu aktualizacji bazy danych Krajowego Rejestru Karnego oraz obniżone kosztów związanych z pozyskiwaniem danych do celów statystycznych.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że średni czas oczekiwania na odpowiedź ulegnie skróceniu do jednego dnia. Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną, a prawo do uzyskania informacji o podmiotach zbiorowych będzie przysługiwało każdemu, bez konieczności wskazywania na jakie potrzeby dane zaświadczenie ma zostać wydane.

W drodze wyjątku ustawa przewiduje możliwość złożenia zapytania na tradycyjnym papierowym formularzu w Biurze Informacyjnym KRK lub przesłanym pocztą jedynie dla osób fizycznych.

11.03.2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r.

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., którym po raz kolejny wydłużone zostały terminy sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.

Dla jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem termin na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności został przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r., zaś na zatwierdzenie do dnia 30 września 2022 r.

Termin na przekazanie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie został przedłużony i w dalszym ciągu wynosi on 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ponadto, przedłużony został również termin dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowego na przekazanie ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z Rozporządzeniem upłynie on 1 sierpnia 2022 r.

05.01.2022

Termin obowiązywania nowych limitów płatności bezgotówkowych

Zmiany wchodzą nie od 01-01-2022 a od 01-01-2023 r.

W 2022 r. przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką w wysokości 15.000zł - dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku transakcji z osobą fizyczną limit nie ma zastosowania.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 8.000 zł brutto. Ponadto, powstanie obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy przedsiębiorcy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20.000 zł.

Limity obejmują wskazane powyżej kwoty bez względu na liczbę płatności.