CELOWE NIEODEBRANIE AWIZOWANEJ PRZESYŁKI A MOMENT ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

CELOWE NIEODEBRANIE AWIZOWANEJ PRZESYŁKI A MOMENT ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2023 r., sygn. akt I PSKP 21/22 stwierdził, że celowe uchylanie się pracownika od odebrania awizowanej przesyłki zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma wpływu na skuteczność jego złożenia. Doręczenie przesyłki z oświadczeniem jest skuteczne najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu awizo.

Awizowaną przesyłkę zawierającą oświadczenie należy uznać za skutecznie złożoną pracownikowi, ponieważ pracownik miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią, chyba że wystąpiły okoliczności uniemożliwiające mu odebranie przesyłki w urzędzie pocztowym.

Orzeczenie stanowi potwierdzenie ugruntowanej linii orzeczniczej, która znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt II PK 326/17.

Autor: Aplikant adwokacki Waldemar Węgrzyn