NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Już wkrótce w życie wejdzie część przepisów ustawy z 17 września 2021 r. nowelizującej ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZEU). Ustawa wprowadza szereg zmian, z których najistotniejsze przedstawione zostaną w niniejszym alercie.

Zmiana ma na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla podmiotów zamierzających wytwarzać energię w tzw. małych instalacjach, m.in. poprzez zmianę jej definicji polegającej na zmianie progu uznania danej instalacji za małą z obecnych 500 kW do 1 MW. W praktyce modyfikacja ta oznacza znaczne ograniczenie obowiązków dla instalacji mieszczących się w ww. zakresie, a dla podmiotów posiadających już koncesję, a których instalacje spełniają warunki uznania ich instalacji za małe według znowelizowanych przepisów, przeniesienie „z urzędu” do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Ustawa wprowadza także definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, potwierdzając dotychczasową praktykę URE, co zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ma „znaczenie w kontekście perspektywy zmiany kwalifikacji obowiązku - z koncesyjnego na rejestrowy - dla wytwórców energii z OZE w przypadku kilku tysięcy instalacji”.

W celu wsparcia branży OZE oraz stymulacji rozwoju gospodarczego ustawa wprowadza zmianę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polegającą na możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy zainstalowanej do 500 kW (z obecnych 100 kW) bez konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Dodatkowe wyjątki, korzystne dla inwestorów, stanowić mają instalacje o mocy do 1000 kW lokowane na użytkach rolnych klasy V, VI i VIz oraz nieużytkach oraz urządzeń innych niż wolnostojące, czyli urządzeń zamontowanych na budynku.

Dodatkowo zmiana przewiduje zmiany w systemie wspierania podmiotów wytwarzających energię z OZE.