Audyt energetyczny – sprawdź, czy do 30 września 2021 r. powinieneś wykonać audyt

Audyt energetyczny – sprawdź, czy do 30 września 2021 r. powinieneś wykonać audyt

Audyt energetyczny jest procedurą polegającej na przeprowadzeniu obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii w danym przedsiębiorstwie.

Do wykonania pierwszych audytów przedsiębiorcy zobowiązani zostali na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej nie później niż do 30 września 2017 r. i jednocześnie zobowiązani zostali do ich ponownego wykonywania co 4 lata.

Do wykonania audytu energetycznego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy posiadający status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców nie są mikroprzedsiębiorcami i nie posiadają statusu małego i średniego przedsiębiorcy. Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na liczbę zatrudnienia oraz obroty osiągnięte w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych.

Z przeprowadzenia audytu zwolnieni są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, tj. ci przedsiębiorcy, którzy posiadają:

  1. System zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkownika lub
  2. System zarządzania środowiskowego, w o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

jeżeli w ramach któregokolwiek z ww. systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt zawiera przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90 % całkowitego zużycia energii przez audytowane przedsiębiorstwo. Szczególną uwagę zwracamy, że zarówno ustawa, jak i treść obowiązujących norm czy zaleceń nie uzależnia obowiązku przeprowadzenia audytu od tytułu prawnego do nieruchomości. Tym samym audyt energetyczny powinien objąć również wszelkie nieruchomości, którymi przedsiębiorca dysponuje na podstawie umów najmu, dzierżawy itp.

O przeprowadzonym audycie energetycznym należy zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 od dnia jego przeprowadzenia, nie później jednak niż do 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca zobowiązany był do przeprowadzenia audytu.

Nieprzeprowadzenia audytu energetycznego zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej

w wysokości do 5 % przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym.

Dokumentacja z przeprowadzonego audytu powinna być przechowywana w celach kontrolnych przez okres 5 lat.