Zwrot ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

Zwrot ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców, którzy w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego objęci zostali tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, uprzejmie informujemy, iż Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w tym zakresie obejmującą przeprowadzenie postępowania sądowego.

Przykładowo klauzule umowne, które stosowane były przez Banki, a które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przyjmować mogły następującą postać:

mBank/Multibank - […] Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu w [__ nazwa ubezpieczyciela _] na x - miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych x - miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenia kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć x - miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia [__ nazwa Banku _] do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokość x % różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę tj. x zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w [__ stosowne odesłanie do § Umowy _] bez odrębnej dyspozycji […].

Millennium Bank - […] Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu stanie się równe lub niższe niż [ x - kwota ], stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy  na podstawie umowy zawartej przez Bank z [_ nazwa ubezpieczyciela _].

Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości [ x - kwota ] za pierwszy 36 - miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż [ x - kwota ], Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotów kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-o miesięczny okres udzielonej Bankowi przez [_ nazwa ubezpieczyciela _], ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank pisemnie […].

Powyżej wymieniono tylko przykładowe klauzule umowne stosowane przez w/w Banki. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane były przez wiele Banków to konstrukcje tegoż ubezpieczenia przyjmowały różne brzmienie.

Najczęściej wadliwość konstrukcji ubezpieczenia niskiego wkładu własnego sprowadza się do następujących kwestii:

  1. brak postanowień dotyczących definiowania pojęcia „niski wkład”;
  2. przerzucenie ciężaru ryzyka prowadzenia działalność gospodarczej przez Bank na Kredytobiorcę;
  3. wprowadzenie Kredytobiorców w błąd, co faktu objęcia Kredytobiorców ochroną ubezpieczeniową, podczas gdy, w rzeczywistości to Bank za pieniądze Kredytobiorców ubezpieczał własny interes;
  4. możliwość powstania odpowiedzialności Kredytobiorców wobec ubezpieczyciela stosownie do treści art. 828 KC (regres ubezpieczeniowy);
  5. brak opisania sytuacji ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego oraz powstania odpowiedzialności Kredytobiorcy wobec ubezpieczyciela.

Wysokość roszczeń Kredytobiorców w stosunku do Banków zależy od wysokości ponoszonych przez Kredytobiorców kosztów z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Koszty te z kolei zależały od daty zawarcia umowy kredytu, wysokości zaciągniętego kredytu, wysokości dokonanych spłat kredytu oraz Banku, w którym Kredyt został zaciągnięty. Niektóre Banki stosowały, bowiem postanowienia umowne, wskazujące na maksymalny okres ponoszenia kosztów ubezpieczenia przez Kredytobiorców. Dotychczasowa praktyka Kancelarii wskazuje, iż roszczenia na tle ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kształtowały się na poziomie od około 5.000,00 PLN do nawet 60.000.00 PLN. Najczęściej są to roszczenia na poziomie około 20.000,00 PLN.

Zasygnalizowania wymaga dodatkowo kwestia przedawnienia roszczeń dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, iż do roszczeń o zwrot kwot wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, zastosowanie znajduje 10-letni okres przedawnienia roszczeń. Problematyczny jest jednakże termin, od którego liczyć należy ten termin tj. czy jest to data ściągnięcia przez bank stosownych środków, czy też będzie to data postawienia w stan wymagalności roszczenia przez Kredytobiorcę, (co następuje np. przez wezwanie do zapłaty). Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż Sądy przychylają się do podejścia bardziej rygorystycznego.  

Wobec powyższego rekomendujemy jak najszybsze podejmowanie decyzji o ewentualnym zamiarze odzyskiwania nienależnie pobranych przez Bank środków. Jednocześnie zaznaczamy, iż ewentualnym przedawnieniem objęta jest dana transza pobierana przez Bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nie zaś całe roszczenie. Jeżeli więc kredytobiorca zaciągnął kredyt np. w lipcu 2005 roku i bank pobrał dotychczas 4 transze tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego: pierwszą w lipcu 2005 roku, drugą w grudniu 2008 roku, trzecią w grudniu 2011, czwartą w grudniu 2014 roku, to na chwilę obecną ewentualnemu przedawnieniu uległa wyłącznie opłata pobrana w lipcu 2005 roku.

Na koniec decydując się na kierowanie sprawy do sądu, rekomendujemy działanie wyłącznie przez profesjonalnych pełnomocników oraz wyłącznie przez sprawdzonych i polecanych prawników i kancelarie. Analiza szeregu dotychczas zapadłych wyroków oddalających roszczenia kredytobiorców wskazuje bowiem, iż w wielu przypadkach oddalenie powództwa wynika z faktu braku doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw.

Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners w zakresie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego posiada sukcesy oraz wygrane przed Sądami pierwszej instancji. Wobec powyższego Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners serdecznie zaprasza do współpracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie usług i oferty prosimy o kontakt:

Agnieszka Barańska – Manager Kancelarii

  • tel. 503 187 658
  • tel. 22 246 08 00
  • e-mail: umowyfrankowe@sgp.pl

PIERWSZE SPOTKANIE BEZPŁATNE