Znika geoblokada w handlu

Znika geoblokada w handlu

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Europejskiej  o zakazie stosowania geoblokady w handlu internetowym. Dyskryminująca praktyka polegała na uniemożliwianiu klientom internetowym dostępu do produktów i usług oraz możliwości ich zakupu przez stronę znajdującą się w innym państwie członkowskim. 

Po zniesieniu opłat roamingowych czy umożliwieniu transgranicznego przenoszenia subskrypcji internetowych, rozporządzenie o geoblokadzie jest kolejnym korkiem milowym w projekcie ujednolicania rynku cyfrowego dla Europy.

Dlaczego?

Według badań Komisji Europejskiej, do czasu wprowadzenia zakazu stosowania geoblokady tylko 15% Europejczyków dokonywało zakupów w sklepach internetowych znajdujących się w innym państwie członkowskim, zaś jedynie 63 % takich sklepów umożliwiało zakupy obywatelom innych krajów UE.

Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie dyskryminacji opartej na:

- obywatelstwie,

- miejscu zamieszkania ,

- miejscu prowadzenia działalności.

Co to oznacza dla konsumentów?

Sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży towaru lub usługi tylko dlatego, że klient jest zza granicy. Ograniczona została możliwość blokowania dostępu do serwisu lub automatycznego przekierowywania klientów na inną stronę. Niedozwolona jest również dyskryminacja ze względu na cenę lub metodę płatności.

Ułatwienia dotyczyć  będą zakupu między innymi:

- towaru i jego dostarczenia do państwa członkowskiego, do którego sprzedawcy oferują dostawę,

- usług dostarczanych elektronicznie nieobjętych ochroną prawa autorskiego ( np. usługi w chmurze czy hosting stron internetowych),

- usług świadczonych w kraju, w którym sprzedawca prowadzi swoją działalność (np. pobyt w hotelu, festiwale muzyczne czy wynajem samochodów).

Wyjątki

Nieobjęte rozporządzeniem pozostają treści chronione prawem autorskim, utwory w formie niematerialnej czy  inne usługi, np. transportowe, zdrowotne lub społeczne.

Za dwa lata Komisja Europejska dokona oceny wpływu nowych regulacji na rynek wewnętrzny. Jeśli wnioski będą pozytywne, możliwe będzie rozszerzenie zastosowania przepisów na usługi nimi nieobjęte.