Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

1 stycznia  2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, na podstawie której dokonano nowelizacji m.in.  przepisów ustawy prawo budowlane.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy prawo budowlane zmianie uległ katalog robót budowlanych, których wykonanie jest zwolnione z obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Enumeratywny katalog inwestycji, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę zawiera art. 29 ustawy prawo budowlane. Wskazać należy, iż większość obiektów i robót wskazanych w tym przepisie dla spełnienia warunku legalności ich wykonywania podlega uproszczonej procedurze w postaci zgłoszenia zamiaru ich wykonywania.

Część robót budowlanych, które dotychczas wymagały pozwolenia na budowę od 1 stycznia 2017 r. można przeprowadzić po samym zgłoszeniu zamiaru budowy, zaś część z tych które wymagały zgłoszenia można dokonać bez zbędnych formalności administracyjno-prawnych.

Nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadziła także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni oraz możliwość wydawania z urzędu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, umożliwiając tym samym inwestorowi wcześniejsze rozpoczęcie robót budowlanych. W art. 36a ustawy prawo budowlane dopracowano również zapisy dotyczące istotnego i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, w przepisach regulujących uzyskanie pozwolenia oraz zgłoszenia budowy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojącej wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 1).
 2. Budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach, nie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę, jedynie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zaś budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, która dotychczas wymagała zgłoszenia budowy, po nowelizacji przepisów nie wymaga już zgłoszenia. (art. 29 ust. 1 pkt 11 i 11a w zw. z art. 30 ust.1 pkt 1).
 3. Budowa przepustów o średnicy do 100 cm, która wymagała uzyskanie pozwolenia na budowę, po nowelizacji nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 11 b w zw. z art. 30 ust.1 pkt 1).
 4. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku odbywa się bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 1).
 5. Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych - dotychczas takie prace wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 15 i 17 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1).
 6. Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej w postaci parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m², które wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a i e w zw. z art 30 ust. 1 pkt 1).
 7. Przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dotychczas taka przybudowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja przewiduje taki obowiązek jedynie dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także budynków których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej (art. 29 ust 2 pkt 1aa).
 8. Przebudowę budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego można było zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadziła do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku. W wyniku nowelizacji zgłoszenie jest wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku. W pozostałym zakresie przebudowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust 2 pkt 1b w zw. z art. 30 ust. 1 lit 2).
 9. Remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Dotychczas taki remont wymagał zgłoszenia. Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą wymagały remonty obiektów budowlanych dotyczących budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. – (art. 30 ust 2a).

Ponadto nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadziła zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia przebudowy następujących obiektów:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej w postaci parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 (art. 30 ust. 1 pkt 2b).
 2. wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 30 ust. 1 pkt 2b).
 3. wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 30 ust. 1 pkt 2b).