Zmiany w CEIDG 2016 – niezbędny tytuł prawny do nieruchomości

Zmiany w CEIDG 2016 – niezbędny tytuł prawny do nieruchomości

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wejście w życie 19 maja 2016 r.), poza zmianami o charakterze porządkującym, wprowadza obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”).

W toku rejestracji działalności, Przedsiębiorca podaje następujące adresy:

  1. adres zamieszkania,
  2. adres do doręczeń

oraz

  1. adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

Obowiązkiem posiadania tytułu prawnego do nieruchomości objęte są wszystkie powyżej adresy. Nie istnieje jednak, obowiązek dołączania wskazanego tytułu prawnego do wniosku o wpis do CEIDG, choć na wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorca będzie musiał go przedstawić.

Organ ewidencyjny będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, jeżeli otrzyma informację, że nie posiada on tytułu prawnego do nieruchomości, której adres wskazał we wpisie do CEIDG.

Powyższe może zdarzyć się m.in. wówczas, gdy osoba trzecia skorzysta z uprawnień, wynikających z art. 35 ust. 2b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2a, dane te nie są publikowane w CEIDG.

Na wezwanie organu przedsiębiorca powinien przedstawić tytuł prawny do nieruchomości lub dokonać odpowiedniej zmiany wpisu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Wprowadzony obowiązek (art. 16a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142).

Należy zaznaczyć, że nowe obowiązki obejmują nie tylko przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność od 19 maja 2016 r., ale również tych, którzy są już zarejestrowani w CEIDG.

Wykreślenie przedsiębiorcy z bazy CEIDG

Jeśli działalność gospodarcza jest zawieszona, a przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy, przedsiębiorca zostanie wówczas automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG. Wykreślenie następuje w postaci czynności materialno-technicznej i nie zostaje poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym, przedsiębiorca winien monitorować upływ terminu zawieszenia. W przypadku woli kontynuacji działalności należy złożyć wniosek o jej wznowienie. Można  to zrobić online. Za złożenie wniosku nie ponosi się żadnych opłat.