UNWW wygrana Klienta SGP

UNWW wygrana Klienta SGP

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny raz udało nam się zadbać o ochronę interesów naszych klientów.  Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dn. 11.05.2018 r. prawomocnie zakończył postępowanie przeciwko bankowi o zwrot opłat wynikających z umowy UNWW (ubezpieczenia niskiego wkładu własnego).

Wygrana naszego klienta w pierwszej instancji, tj. w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie zakończyła się wyrokiem z dnia  26 kwietnia 2017 r. Sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszego klienta zapłatę sumy kwot pobranych przez bank na rzecz składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Po uzyskaniu przez Pozwanego odpisu orzeczenia pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, bank w dn. 12.06.2017 r., wniósł apelację.  Apelacja została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Cywilny Odwoławczy w dniu 11.05.2018 r.  Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający - apelacja Pozwanego w ocenie Sądu nie zasługiwała na uwzględnienie.  Sąd Okręgowy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji, jednocześnie zasądzając od Pozwanego zwrot kosztów procesu II instancji (w tym kosztów zastępstwa procesowego) na rzecz naszego klienta. Wyrok jest prawomocny.