Turystyka w dobie pandemii

Turystyka w dobie pandemii

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały nowe mechanizmy i rozwiązania związane z branżą turystyki. Mają one na celu dostosowanie przepisów do nadzwyczajnej sytuacji jaką jest pandemia i wprowadzenie nowych regulacji, które zabezpieczą interesy majątkowe zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.

Celem powstrzymania ogłaszania niewypłacalności przez organizatorów turystyki i uniknięcia poszkodowania klientów, w sytuacji, w której odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest ono skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. W normalnych warunkach organizator jest obowiązany zwrócić całość poniesionych przez klienta opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej może nastąpić przez podróżnego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki może zaś nastąpić w sytuacji, kiedy nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 podróżni mają możliwość skorzystania z vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych od organizatora turystyki. Voucher taki będzie ważny przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Zgoda na skorzystanie z niniejszego vouchera jest dobrowolna i wcale nie trzeba go akceptować (można domagać się zwrotu pieniędzy). Należy jednak pamiętać, iż odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych i wówczas zmiana decyzji i zwrot pieniędzy nie będzie już możliwy.

Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. Vouchery dla klientów będą w pełni chronione, gdyż środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.