RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

Z początkiem grudnia weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W uruchomionym rejestrze znajdą się informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które znajdują się w stanie:

  1. niewypłacalności;
  2. zagrożenia niewypłacalnością;
  3. wobec których umorzono egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność.

Dostęp do KRZ jest bezpłatny oraz jawny za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, na którym każdy zainteresowany uzyskaniem danych powinien założyć konto.

Zakres informacji zamieszczanych w KRZ, zgodnie z art. 2 ustawy, obejmować będzie między innymi dane osób wobec których:

  1. są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe oraz postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  2. orzeczono prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. umorzono egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego, naczelnika US lub dyrektora oddziału ZUS z uwagi na niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Ponadto rejestr obejmować będzie dane o wspólnikach osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółek całym swoim majątkiem w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego wobec spółki lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust 1 lub 2 Prawa Upadłościowego.

Dodatkowo rejestr zawierać będzie informacje osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W praktyce wprowadzenie KRZ może mieć niebagatelne znaczenie, gdyż z jednej strony pozwoli na powzięcie informacji o potencjalnym kontrahencie i ocenie ryzyka zawarcia transakcji. Narzędzie to może być przydatne przykładowo w trakcie konstruowania umów poprzez wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń zapłaty i dochodzenia należności.

Szczególną uwagę zwracamy jednak na kwestie dotyczące osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Uruchomienie KRZ wprowadza nowe wymogi dotyczące zachowania należytej staranności przy wypłacaniu wynagrodzeń za pracę lub z tytułu świadczonych usług. Wysoce rekomendowana jest zatem transparentność w dokonywaniu wszelkich rozliczeń z pracownikami i usługobiorcami. Ma to fundamentalne znaczenie w kontekście planowanej reformy prawa dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ochrona sygnalistów), tym bardziej że zgodnie z art. 282 § 3 Kodeksu Pracy tzw. wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o KRZ, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.