Planowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym – czy to koniec nieuczciwych wiadomości SMS?

Planowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym – czy to koniec nieuczciwych wiadomości SMS?

Sms z wróżbą, horoskop, wiadomość z życzeniami. Prawie każdy użytkownik telefonu komórkowego otrzymał chociaż raz taką wiadomość sms. Odebranie wiadomości nie jest groźne,  problemy (zwłaszcza natury finansowej) pojawiają się  dopiero po udzieleniu odpowiedzi na taką wiadomość. Już w poprzednim roku Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej rozpoczęło prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Działania nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz idea wzmocnienia pozycji Regulatora Rynku Telekomunikacyjnego znalazły uznanie Rady Ministrów, która przyjęła projekt nowelizacji. W przygotowanym dokumencie Ministerstwo Cyfryzacji przewidziało następujące zmiany:

Zwiększenie ochrony abonentów usług telekomunikacyjnych przed niechcianymi usługami
(w tym usługami o podwyższonej opłacie), poprzez:

 • Wzmocnienie regulacji obejmujących progi kwotowe usług Premium Rate, wprowadzenie czwartego progu w wysokości 0 zł, umożliwiającego całkowitą blokadę usług Premium.
 • Wprowadzenie domyślnego progu usług Premium na kwotę 35 zł (drugi z czterech progów).
 • Obligatoryjne informowanie abonenta o przekroczeniu ustawionego progu i automatyczna blokada połączeń na numery Premium po osiągnięciu progu (domyślnego, lub wybranego przez abonenta).
 • Wymaganie zgody abonenta przed rozpoczęciem realizacji świadczenia
 • Umożliwienie blokady wszystkich niechcianych połączeń – nawet całkowicie darmowych.
 • Zobowiązanie dostawcy usługi do zamieszczania na rachunku telefonicznym informacji o usługach Premium składających się na finalną kwotę rachunku.

W przypadku naruszenia zasad wskazanych wyżej, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

Usługi o charakterze Premium Rate są skatalogowane w rejestrze usług o podwyższonej opłacie, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nowelizacja ustawy dotknie również ten rejestr. Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w projekcie nowelizacji:

 • Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie będzie zobowiązany ujawnić w rejestrze m.in. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, celem umożliwienia nawiązania skutecznego kontaktu;
 • Zgłoszenie do rejestru będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych przedstawionych w treści zgłoszenia. Nowelizacja przewiduje odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych. Aktualna ustawa nie przewiduje odpowiedzialności karnej za umieszczenie nieprawdziwych danych w treści zgłoszenia;
 • Zmianie ulegnie termin zgłoszenia usługi, zgłoszenie będzie składane 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia. Pod rządami aktualnej ustawy termin ten wynosi 7 dni;
 • Operator Telekomunikacyjny zobowiązany będzie do blokowania usług, które nie zostały ujawnione w rejestrze UKE.
 • Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie zobowiązany będzie do stałej aktualizacji informacji ujawnionych w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej, będzie uprawniony m.in. do nakazania blokady dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium (dotyczy Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tzw. Operatorów telekomunikacyjnych), nakazania Podmiotowi realizującemu świadczenie zaprzestania świadczenia usługi,  zobowiązania Usługodawców      
( dotyczy m.in. portali internetowych) do usunięcia reklam, materiałów o charakterze marketingowym dotyczących usług Premium.

Jak widać idea wzmocnienia uprawnień UKE oraz podwyższenia bezpieczeństwa konsumentów przyniosła wymierne efekty, które ocenić należy jako pozytywne. Należy jednak pamiętać, że zanim zmiany wejdą w życie, upłynie jeszcze trochę czasu -  projekt został zaakceptowany przez Radę Ministrów, dopiero rozpoczął się więc proces legislacyjny.