Pamiętaj o PESELU w CEIDG

Pamiętaj o PESELU w CEIDG

Przedsiębiorców, którzy w CEIDG nie ujawnili numeru PESEL, za dwa dni może spotkać przykra niespodzianka, wynikająca z obowiązków wprowadzonych ustawą z dn. 18 listopada 2015 r.

Od dnia 19 maja 2018 r. w systemie CEIDG nie znajdziemy wpisów dotyczących przedsiębiorców bez ujawnionego numeru PESEL.

Już od  2001 r. przy dokonywaniu wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy obligatoryjnie wskazać numer PESEL przedsiębiorcy. Od  przeszło 17 lat nie ma więc możliwości skutecznego złożenia wniosku o z zmianę (bądź dokonanie) wpisu w CEIDG bez wskazania numeru przydzielonego w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL).

W obrocie gospodarczym z powodzeniem funkcjonuje jednak wielu przedsiębiorców, którzy ostatni wpis do CEIDG dodali przed wejściem w życie regulacji wprowadzających wymogi podawania numeru PESEL. To właśnie tacy przedsiębiorcy są głównymi adresatami art. 61  ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, w przypadku  gdy  wpis  do  CEIDG  nie  zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przywołana ustawa weszła w życie z dniem 19 maja 2016 r., więc dwuletni termin upływa z dniem 19 maja 2018 r.

W ust. 2 przywołanego art. 61 ustawodawca wskazał sankcję za niewykonanie obowiązku ujawnienia numeru PESEL -  po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że w chwili obecnej sytuacja taka dotyczy ok. 235 tys. wpisów w CEIDG. . Jednocześnie Ministerstwo nie wskazało, ile z przywołanych 235 tys. wpisów określić można jako wpisy martwe, dotyczące nieaktywnych działalności gospodarczych. 

Co jeśli przedsiębiorca nie zdąży uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? CEIDG na swojej stronie internetowej pozostawiło komunikat, którego treść załączamy poniżej:  „Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."