Od 1 czerwca 2017 w KRS obowiązuje dodatkowe oświadczenie w wybranych sprawach

Od 1 czerwca 2017 w KRS obowiązuje dodatkowe oświadczenie w wybranych sprawach

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

Co się zmienia

Według dodanego art. 19c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

1.    osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

2.    osoba prawna mającą siedzibę za granicą,

3.    nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4.    osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w poprzednich punktach.

Od kiedy

Ustawa nowelizująca stanowi, że obowiązki wprowadzane jej regulacjami stosuje się wobec zdarzeń, które wystąpią po jej wejściu w życie, tj. po 1 czerwca 2017 roku.