Nowe prawo zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021. Akt ten zastępuje dotychczasową ustawę z 2004 r.

Analizując propozycje nowej ustawy w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych. Ponadto w kwestiach takich jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami. Propozycje nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych obejmują również obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części, a także obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę.

Warto również zwrócić uwagę na procedurę uproszczoną poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczenia w innych trybach i konkursach, a także wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) naruszających równowagę stron.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), zostanie obniżona z pięciokrotności opłaty wniesionej do KIO do jej trzykrotności. Ponadto termin na wniesienie skargi zostanie wydłużony z 7 do 14 dni. Oprócz tego zostanie wyznaczony jeden Sąd do spraw zamówień publicznych – Sąd Okręgowy w Warszawie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie mechanizmu koncyliacji. Będzie można zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Takie rozwiązanie umożliwi kontynuowanie wykonywania umowy oraz zapewni szybsze i tańsze rozwiązanie sporu, niż w przypadku  postępowania sądowego.

Zmiany w dziedzinie zamówień publicznych mogą okazać się przede wszystkim wielką szansą dla małych i średnich przedsiębiorców, ze względu na zmniejszenie kosztów udziału w takich przedsięwzięciach.