Nowe prawo podatkowe

Nowe prawo podatkowe

Kilka słów o najnowszych nowelizacjach prawa podatkowego:

1. Zmianie uległa treść oświadczeń członków zarządu składanych w związku z dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym. Dotychczas członkowie zarządu oświadczali jedynie, że dokumentacja podatkowa takiej transakcji została sporządzona. Teraz zobowiązani są również złożyć oświadczenie, że cena transakcji została ustalona na warunkach rynkowych. Takie oświadczenia są składane w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Zmiana ta oznacza, że faktycznie rozszerzono odpowiedzialność karno-skarbową członków zarządu;

2. 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy PIT i CIT w zakresie poboru podatku u źródła ("WHT"). Teraz, aby skorzystać z możliwości zastosowania obniżonej stawki WHT lub ze zwolnienia z WHT przy wypłacie odsetek, dywidend i należności licencyjnych, płatnik musi dochować należytej staranności przy weryfikacji odbiorcy płatności. Zasadniczo należy zweryfikować, czy odbiorca płatności jest ich rzeczywistym właścicielem. Obowiązek taki istnieje także przy wypłacie dywidend na rzecz polskich podatników. Przesłanka „rzeczywistego właściciela” decyduje o możliwości zastosowania niższej stawki podatku niż standardowa albo możliwości niepobrania podatku. Niedochowanie należytej staranności może rodzić odpowiedzialność karno-skarbową członków zarządu;

3. od 1 stycznia 2020 roku płatnicy, którzy dokonują wypłaty odsetek, dywidend i należności licencyjnych o wartości przekraczającej w danym roku podatkowym 2 000 000 PLN na rzecz jednego podmiotu, będą zobowiązani do pobrania WHT według 19% albo 20% stawki od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 PLN. Obowiązek ten będzie istniał także wówczas, gdy będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od WHT bądź też zastosowania niższej stawki. W konsekwencji odbiorcy płatności będą musieli występować o zwrot podatku, na który mogą poczekać nawet kilka miesięcy.  

Warunkiem niepobierania lub pobrania według stawki niższej niż standardowa, będzie uzyskanie:

  1. opinii organów podatkowych o stosowaniu zwolnienia lub
  2. złożenie przez członków zarządu płatnika oświadczenia, że są w posiadaniu dokumentów wymaganych do zastosowania niższej stawki lub zwolnienia oraz nie mają wiedzy o okolicznościach wykluczających możliwość zastosowania niższej stawki lub zwolnienia. Takie oświadczenie składane będzie pod groźbą odpowiedzialności karno-skarbowej;

4. 1 września 2019 roku zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT, która umożliwia sprawdzenie numerów kont kontrahentów, na które należy dokonywać płatności. Zapłata kwoty wyższej niż 15 000 PLN na inny rachunek bankowy, niż widniejący w wykazie skutkuje brakiem możliwości zaliczenia nadwyżki ponad kwotę 15 000 PLN do kosztów uzyskania przychodów. W grę może wchodzić również solidarna odpowiedzialność z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od tej transakcji;

5. 1 października 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania PIT. Obecnie przy obliczaniu zaliczek na PIT stosuje się stawkę 17% zamiast dotychczasowej stawki 18%. Podwyższono również koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy;

6. od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Faktura będzie mogła zostać wystawiona tylko wówczas, gdy na paragonie fiskalnym znajduje się NIP nabywcy. W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy, organy podatkowe mogą ustalić wystawcy faktury dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku wykazanego na tej fakturze.