Elektroniczne Wypisy Aktów Notarialnych

Elektroniczne Wypisy Aktów Notarialnych

Na skutek nowelizacji z dnia 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone zostały zmiany w Prawie o notariacie polegające m. in. na dodaniu art. 92a, który stanowi podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wiąże się to ze zmianami w postępowaniu rejestrowym. Wnioskodawca, składając wniosek do sądu rejestrowego, po wejściu w życie przepisów o elektronicznym postępowaniu rejestrowym we właściwym polu, wskazywać będzie, jaki numer w Repozytorium ma akt notarialny, który chce dołączyć do wniosku. W chwili zarejestrowania wniosku przez sąd rejestrowy dokument, którego numer w Repozytorium wskazano we wniosku, zostanie automatycznie przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączony do wniosku. Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium, jednak opłata ta nie będzie mogła być wyższa, niż aktualna opłata za wypis aktu notarialnego w formie papierowej.

W dniu 1 marca 2020 r. wejdzie w życie art. 92 § 11 Prawa o notariacie, zgodnie z którym Jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Od dnia 1 marca 2020 r. nastąpi całkowita elektronizacja postępowania rejestrowego. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą mogli składać wnioski o wpis wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, a także wszelkie inne pisma, w tym środki zaskarżenia (za wyjątkiem tych, do których rozpoznania właściwy będzie Sąd Najwyższy) drogą elektroniczną. Niezłożenie wniosku drogą elektroniczną będzie skutkowało jego zwrotem bez wezwania do uzupełnienia braków, natomiast naruszenie formy w przypadku składania środka zaskarżenia będzie skutkowało odrzuceniem pisma. Od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym.