Możliwość przyjmowania płatności tylko w formie bezgotówkowej.

Możliwość przyjmowania płatności tylko w formie bezgotówkowej.

[Aktualizacja artykułu https://sgp.pl/blog/mozliwosc-przyjmowania-platnosci-tylko-w-formie-bezgotowkowej ]

W środę 11 sierpnia 2021 r. Sejm przyjął zgłoszony przez Prezydenta Andrzeja Dudę projekt Ustawy o usługach płatniczych. Celem tego projektu jest zobowiązanie sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty również w gotówce. Zgodnie z tą nowelizacją sprzedawca będzie miał obowiązek zaakceptowania płatności gotówkowych jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Obecnie wynagrodzenie to wynosi 5370,64 zł.

Ustawodawca uzasadnia, że podstawowym celem nowelizacji jest zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności. W szczególności osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych - płatności gotówkowych.

Warto podkreślić, że projektowana regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. Sprzedawca nie będzie mógł również różnicować cen w zależności od formy zapłaty.

Zgodnie z nowelizacją nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał zastosowania w sytuacji gdy:

  1. sprzedaż prowadzona jest w sieci Internet;
  2. sprzedawca prowadzi działalności bez obecności personelu;
  3. sprzedaż prowadzona jest w  trakcie  imprezy  masowej  w  rozumieniu  art.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  20  marca 2009  r.  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2171),  o  ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy.  

Reasumując po wejściu w życie niniejszej nowelizacji, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł  bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty 5370,64 zł – obecnie), każdy sprzedawca natomiast będzie miał obowiązek przyjęcia takiej formy zapłaty.

Z dniem zakończenia prac nad niniejszą ustawą Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners poinformuje o wejściu w życie nowego stanu prawnego.