Autor: Maciej Jastrzębski

03.12.2021

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – CO TO OZNACZA?

Z początkiem grudnia weszły w życie przepisy ustanawiające Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W uruchomionym rejestrze znajdą się informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które znajdują się w stanie [...]

24.04.2020

Turystyka w dobie pandemii

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały nowe mechanizmy i rozwiązania związane z branżą turystyki [...]

08.05.2017

Działalność B+R a zamówienia publiczne

Jednym z celów nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), która weszła w życie 28 lipca 2016 r. jest wsparcie badań i innowacji jako jednego z elementów przyszłego wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z treścią preambuły do dyrektywy klasycznej zmiany w prawie mają [...]

07.02.2017

Dokumenty Wykonawcy zagranicznego

Ostatnie lata są okresem wzmożonej ilości zamówień publicznych w wielu branżach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę, m.in. drogi, koleje i energetykę. Znaczna część zamówień udzielana jest podmiotom zagranicznym. Mimo coraz większego [...]

02.08.2016

Jednolity europejski dokument zamówienia – nowe zasady kompletowania dokumentacji w zamówieniach publicznych

Dnia 11 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z koniecznością implementacji dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE wprowadza ona liczne, w części rewolucyjne zmiany zarówno dla [...]