Autor: Joanna Lachowicz

23.11.2022

Przedsiębiorco: skorzystaj z niższych cen energii w 2023 r. -termin upływa 30 listopada

Z dniem 30 listopada 2022 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o zamrożenie cen. Dotyczy to również działalności jednoosobowych.

[W przypadku gospodarstw domowych termin na złożenie oświadczenia upływa 30 czerwca 2023 r., ale dotyczy on tylko tych gospodarstw, które są uprawnione do zwiększonych limitów, tj. gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami (do 2 MWh rocznie) , z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników (do 2,6 MWh rocznie) oraz dla działek w rodzinnych ogrodach działkowych (do 250 kWh rocznie).]

Termin 30 listopada jest istotny. Jeśli oświadczenie zostanie złożone po tej dacie, z niższych cen prądu nie będzie można skorzystać od 1 grudnia 2022 r., a dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Czyli w przypadku złożenia oświadczenia w grudniu 2022 r. ceny prądu zostaną zamrożone z dniem 1 stycznia 2023 r.

Z zamrożenia cen mogą skorzystać:

 • mikro przedsiębiorcy, tj. podmioty zatrudniające średniorocznie maksymalnie 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w polskich złotych lub też suma aktywów jego bilansu finansowego sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła równowartości 2 mln euro,
 • mali przedsiębiorcy, tj. podmioty zatrudniające średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i nie są mikro przedsiębiorcą,
 • średni przedsiębiorcy, tj. podmioty zatrudniające średniorocznie mniej niż 250 pracowników  i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i nie są mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Złożenie oświadczenia pozwoli na zamrożenie ceny na poziomie maksymalnym 785 zł za MWh.

Maksymalna cena prądu będzie stosowana w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu, będzie można złożyć w następujący sposób:

 • elektronicznie, w tym celu potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu).

Podpisany dokument w formie pliku pdf trzeba przesłać na wskazany przez dostawcę energii adres e-mail;

 • pocztą, oświadczenie można wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać na adres wskazany przez dostawcę energii;
 • osobiście, oświadczenie można złożyć również w punktach obsługi klienta danego dostawcy prądu.

We wniosku o zamrożenie cen prądu na maksymalnym poziomie 785 zł/MWh, trzeba będzie podać takie dane jak:

 • nazwa, adres siedziby firmy, NIP lub PESEL,
 • telefon lub e-mail, dane kontaktowe do osób reprezentujących spółkę,
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE.

W kolumnie 4 tabeli należy wpisać historyczne zużycie prądu np. z 2021 r. albo 2022 r. i przekształcić te dane na prognozę dla okresu 1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r. Jeżeli planowane jest zwiększenie zużycia prądu to należy wpisać planowaną prognozę na 2023 r. W kolumnie 5 i 6 wpisać należy dane procentowe pokazujące, ile prądu dla danego PPE (według prognozy z kolumny 4) zostanie zużyte na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. Obie kolumny muszą się sumować do 100%.

Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności.

Dlatego też w oświadczeniu przedsiębiorca będzie musiał poinformować, ile prądu (procentowo) z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną (suma musi wynieść 100 proc.).

Wzór oświadczenia udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska znajduje się w załączniku do pobrania poniżej.

11.03.2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r.

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., którym po raz kolejny wydłużone zostały terminy sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.

Dla jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem termin na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności został przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r., zaś na zatwierdzenie do dnia 30 września 2022 r.

Termin na przekazanie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie został przedłużony i w dalszym ciągu wynosi on 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ponadto, przedłużony został również termin dla podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowego na przekazanie ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z Rozporządzeniem upłynie on 1 sierpnia 2022 r.