Beata Szepietowska

Beata Szepietowska

  • Prawnik
Specjalizacje: 
  • prawo konstytucyjne
  • prawo cywilne
  • prawo administracyjne
  • Doświadczenie

Prawnik. W latach 2010 - 2017 Dyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym. Specjalistka w zakresie analizy i sporządzania skarg konstytucyjnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych projektów orzeczeń, postanowień i zarządzeń oraz opinii o spełnieniu warunków merytorycznego rozpoznania skarg i wniosków. W latach 2013–2017 Zespół pod kierownictwem Beaty Szepietowskiej przygotował ponad 3 900 projektów, które – po podpisaniu przez Sędziów TK – tworzą dorobek orzeczniczy polskiego sądu konstytucyjnego. Praktyk w procesie tworzenia aktów prawa powszechnie, wewnętrznie i miejscowo obowiązujących.

Wykładowca prawa konsytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Prawa konstytucyjnego. Przez ponad 20 lat w ramach Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadząca wykłady obejmujące „Zasady techniki legislacyjnej”, „Konstytucyjny system źródeł prawa”, „Zasady poprawnej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. We współpracy z Naczelną Radą Adwokacką autorka cyklu wykładów na temat „Wymagań merytorycznych i formalnych, które powinno spełniać pismo procesowe składane do TK, ze szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej i wniosku”. W latach 2009-2014 na Studiach Podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych” prowadzonych przez WPiA UW przedstawiała problemy związane z pozycją aktów prawa miejscowego w systemie prawa oraz praktyką ich tworzenia, z uwzględnieniem zasad poprawnej legislacji.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, którego działania mają na celu przybliżenie aspektów oraz mechanizmów przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela.