Prawo zamówień publicznych

Kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentacja stron Zamawiającego lub Wykonawcy.

Zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Audyt postępowań przetargowych w sprawach o udzielenie zamówień publicznych.

Obsługa inwestycji realizowanych w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.